دكتر علي سلماني
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر هدایت باقری
معاون مدیر تحصیلات تکمیلی
مهندس محمد محمدی
کارشناس مسئول تحصيلات تکميلی دانشگاه
حمید اکبری
مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند