دكتر علي سلماني
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر هدایت باقری
معاون مدیر تحصیلات تکمیلی
مهندس محمد محمدی
کارشناس حوزه تحصیلات تکمیلی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند