کارشناس حوزه تحصیلات تکمیلی

مهندس محمد محمدی
تحصیلات:  مهندسی آبیاری
تلفن داخلي:  421
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند