فرم تسويه حساب دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه بوعلي سينا


فرم درخواست طرح در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه  -  مخصوص دانشجويان دوره دكتري تخصصي


کاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجويان دکتری متقاضي استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقيقاتي در داخل و خارج از کشور(فرم 101)

کاربرگ مشخصات دانشجو- مربوط به دانشجويان دکتری متقاضي استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقيقاتي در خارج از کشور (فرم 102)


فرم تعهد دانشجو- مربوط به دانشجويان دکتری متقاضي استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقيقاتي در خارج از کشور (فرم 103)

فرم پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی   (فرم 104)

فرم گزارش فرصت مطالعاتي  خارج
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند