معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

دکتر یداله هنری‌لطیف‌پور
تحصیلات:  علوم سیاسی
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  honari@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/honari/
 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند