مدیر تحصیلات تکمیلی - دانشکده شیمی

دکتر رامین قربانی واقعی
تحصیلات:  شیمی آلی
مرتبه علمی:  استاد
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند