مدیر تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم انسانی

دکتر لیلا هاشمیان
تحصیلات:  زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی:  دانشیار
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/hashemian/
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند