مدیر تحصیلات تکمیلی- دانشکده پیرادامپزشکی

دکتر محمدرضا پژوهي الموتی
تحصیلات:  دکتری بهداشت مواد غذایی
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  Mr.pajohi@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/pajohi/
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند