مدیر تحصیلات تکمیلی - دانشکده هنر و معماری

دکتر کاظم ملازاده
تحصیلات:  باستان شناسي
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  mollazadeh@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/mollazadeh/
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند