اطلاعيه شماره 4- اعلام تاریخ جدید برگزاری مصاحبه دکتری 1397 جهت حضور داوطلبین غایب

 
کد خبر: 15926    1397/04/03

به اطلاع کلیه داوطلبان (رشته‌های ذیل) آزمون نيمه‌متمركز دكتري «Ph.D. » سال 1397 که موفق به حضور در جلسه مصاحبه نشده‌اند (غایب بوده‌اند) یا زمان مصاحبه آن‌ها با ساير دانشگاه‌ها همپوشاني داشته است، می‌رساند، روز چهارشنبه مورخ 97/4/13 ساعت 8 صبح می‌توانند، در دانشکده مربوطه جهت شرکت در مصاحبه حضور یابند.


نکات مهم:
    ضروری است، کلیه داوطلبان مزبور حداکثر تا ساعت 24 مورخ 1397/04/10 نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند. پس از این تاریخ امکان ثبت نام در سامانه و شرکت در مصاحبه وجود ندارد.
    جهت اطلاع از سایر موارد مربوط به مرحله مصاحبه آزمون نيمه‌متمركز دكتري «Ph.D. » سال 1397 به اطلاعیه شماره یک دانشگاه بوعلی سینا مراجعه نمایید.

 

کد رشته

نام رشته

گرایش

دوره

دانشکده

1373

تربيت بدني -فيزيولوژي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي *-

روزانه

علوم ورزشی

1389

تربيت بدني -فيزيولوژي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي *-

نوبت دوم

علوم ورزشی

1404

تربيت بدني -اسيب شناسي ورزشي

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي *حركات اصلاحي

روزانه

علوم ورزشی

1408

تربيت بدني -اسيب شناسي ورزشي

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي *حركات اصلاحي

نوبت دوم

علوم ورزشی

1434

تربيت بدني -بيومكانيك ورزشي

بيومكانيك ورزشي *-

روزانه

علوم ورزشی

1437

تربيت بدني -بيومكانيك ورزشي

بيومكانيك ورزشي *-

نوبت دوم

علوم ورزشی

2356

شيمي -شيمي فيزيك

شيمي *شيمي فيزيك

روزانه

شیمی

2384

شيمي -شيمي فيزيك

شيمي *شيمي فيزيك

نوبت دوم

شیمی

2407

شيمي -شيمي الي

شيمي *شيمي الي

روزانه

شیمی

2444

شيمي -شيمي الي

شيمي *شيمي الي

نوبت دوم

شیمی

2474

شيمي -شيمي تجزيه

شيمي *شيمي تجزيه

روزانه

شیمی

2510

شيمي -شيمي تجزيه

شيمي *شيمي تجزيه

نوبت دوم

شیمی

2537

شيمي -شيمي معدني

شيمي *شيمي معدني

روزانه

شیمی

2570

شيمي -شيمي معدني

شيمي *شيمي معدني

نوبت دوم

شیمی

2587

شيمي كاربردي

شيمي كاربردي *-

روزانه

شیمی

2596

شيمي كاربردي

شيمي كاربردي *-

نوبت دوم

شیمی

1243

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي *اقتصادبخش عمومي

روزانه

علوم اقتصادی و اجتماعی

1268

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي *اقتصادمالي

روزانه

علوم اقتصادی و اجتماعی

1283

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي *اقتصادايران

روزانه

علوم اقتصادی و اجتماعی

1323

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي *اقتصادايران

نوبت دوم

علوم اقتصادی و اجتماعی

1759

روان شناسي تربيتي

روان شناسي تربيتي *-

روزانه

علوم اقتصادی و اجتماعی

1770

روان شناسي تربيتي

روان شناسي تربيتي *-

نوبت دوم

علوم اقتصادی و اجتماعی

2169

كارافريني اينده پژوهي ومديريت تكنولوژي

كارافريني *-

بورس اعزام خارج

علوم اقتصادی و اجتماعی

5374

اموزش زبان انگليسي

اموزش زبان انگليسي *-

روزانه

علوم انسانی

5389

اموزش زبان انگليسي

اموزش زبان انگليسي *-

نوبت دوم

علوم انسانی

5424

زبان شناسي

زبان شناسي *-

روزانه

علوم انسانی

5435

زبان شناسي

زبان شناسي *-

نوبت دوم

علوم انسانی

1937

حقوق خصوصي

حقوق خصوصي *-

روزانه

علوم انسانی

1951

حقوق خصوصي

حقوق خصوصي *-

نوبت دوم

علوم انسانی

1005

زبان وادبيات فارسي

زبان وادبيات فارسي *-

روزانه

علوم انسانی

1057

زبان وادبيات فارسي

زبان وادبيات فارسي *-

نوبت دوم

علوم انسانی

1188

زبان وادبيات عرب

زبان وادبيات عرب *-

روزانه

علوم انسانی

1209

زبان وادبيات عرب

زبان وادبيات عرب *-

نوبت دوم

علوم انسانی

1461

تاريخ -تاريخ ايران بعدازاسلام

تاريخ انقلاب اسلامي *-

روزانه

علوم انسانی

1470

تاريخ -تاريخ ايران بعدازاسلام

تاريخ انقلاب اسلامي *-

نوبت دوم

علوم انسانی

1716

برنامه ريزي درسي

برنامه ريزي درسي *-

روزانه

علوم انسانی

1727

برنامه ريزي درسي

برنامه ريزي درسي *-

نوبت دوم

علوم انسانی

1740

مديريت اموزشي

مديريت اموزشي *-

روزانه

علوم انسانی

1750

مديريت اموزشي

مديريت اموزشي *-

نوبت دوم

علوم انسانی

2306

زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي

علوم زمين *رسوب شناسي

روزانه

علوم پایه

2316

زمين شناسي مهندسي

علوم زمين *زمين شناسي مهندسي

روزانه

علوم پایه

2319

زمين شناسي مهندسي

علوم زمين *زمين شناسي مهندسي

نوبت دوم

علوم پایه

2323

زمين شناسي پترولوژي

علوم زمين *پترولوژي

روزانه

علوم پایه

2330

زمين شناسي پترولوژي

علوم زمين *پترولوژي

نوبت دوم

علوم پایه

2336

زمين شناسي اقتصادي

علوم زمين *زمين شناسي اقتصادي

روزانه

علوم پایه

2340

زمين شناسي اقتصادي

علوم زمين *زمين شناسي اقتصادي

نوبت دوم

علوم پایه

2629

زيست شناسي گياهي -سيستماتيك وبوم شناسي

زيست شناسي گياهي -سيستماتيك *-

روزانه

علوم پایه

2636

زيست شناسي گياهي -سيستماتيك وبوم شناسي

زيست شناسي گياهي -سيستماتيك *-

نوبت دوم

علوم پایه

2752

رياضي محض

رياضي *جبر

روزانه

علوم پایه

2793

رياضي محض

رياضي *اناليز

روزانه

علوم پایه

2853

رياضي محض

رياضي *جبر

نوبت دوم

علوم پایه

2939

رياضي كاربردي

رياضي كاربردي *تحقيق درعمليات

روزانه

علوم پایه

3026

فيزيك

فيزيك *اپتيك وليزر

روزانه

علوم پایه

3064

فيزيك

فيزيك *فيزيك ماده چگال

روزانه

علوم پایه

3091

فيزيك

فيزيك *گرانش وكيهان شناسي

روزانه

علوم پایه

3135

فيزيك

فيزيك *اپتيك وليزر

نوبت دوم

علوم پایه

3147

فيزيك

فيزيك *فيزيك ماده چگال

نوبت دوم

علوم پایه

3771

مهندسي مكانيك -مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات

روزانه

فنی و مهندسی

3808

مهندسي مكانيك -مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات

نوبت دوم

فنی و مهندسی

3885

مهندسي مكانيك -تبديل انرژي

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي

روزانه

فنی و مهندسی

4131

مهندسي صنايع

مهندسي صنايع *-

روزانه

فنی و مهندسی

4147

مهندسي صنايع

مهندسي صنايع *-

نوبت دوم

فنی و مهندسی

4265

مهندسي موادومتالورژي

مهندسي موادومتالورژي *-

روزانه

فنی و مهندسی

4291

مهندسي موادومتالورژي

مهندسي موادومتالورژي *-

نوبت دوم

فنی و مهندسی

4446

مهندسي مكانيك بيوسيستم

مهندسي مكانيك بيوسيستم *طراحي ماشين هاي كشاورزي

روزانه

کشاورزی

4468

مهندسي مكانيك بيوسيستم

مهندسي مكانيك بيوسيستم *طراحي ماشين هاي كشاورزي

نوبت دوم

کشاورزی

4485

علوم ومهندسي باغباني

علوم ومهندسي باغباني *فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني

روزانه

کشاورزی

4513

علوم ومهندسي باغباني

علوم ومهندسي باغباني *فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني

نوبت دوم

کشاورزی

4617

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك *شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه

روزانه

کشاورزی

4626

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك *بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

روزانه

کشاورزی

4633

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك *شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه

نوبت دوم

کشاورزی

4637

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك *بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك

نوبت دوم

کشاورزی

4642

مديريت منابع خاك

مديريت منابع خاك *فيزيك وحفاظت خاك

روزانه

کشاورزی

4676

علوم دامي

علوم دامي *تغذيه دام

روزانه

کشاورزی

4694

علوم دامي

علوم دامي *ژنتيك واصلاح دام وطيور

روزانه

کشاورزی

4710

علوم دامي

علوم دامي *تغذيه طيور

روزانه

کشاورزی

4742

علوم دامي

علوم دامي *ژنتيك واصلاح دام وطيور

نوبت دوم

کشاورزی

4791

علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي

علوم ومهندسي اب *سازه هاي ابي

روزانه

کشاورزی

4803

علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي

علوم ومهندسي اب *سازه هاي ابي

نوبت دوم

کشاورزی

4814

علوم ومهندسي اب -منابع اب

علوم ومهندسي اب *منابع اب

روزانه

کشاورزی

4823

علوم ومهندسي اب -منابع اب

علوم ومهندسي اب *منابع اب

نوبت دوم

کشاورزی

4828

علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي

علوم ومهندسي اب *هواشناسي كشاورزي

روزانه

کشاورزی

4831

علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي

علوم ومهندسي اب *هواشناسي كشاورزي

نوبت دوم

کشاورزی

4836

ژنتيك وبه نژادي گياهي

ژنتيك وبه نژادي گياهي *-

روزانه

کشاورزی

4854

ژنتيك وبه نژادي گياهي

ژنتيك وبه نژادي گياهي *-

نوبت دوم

کشاورزی

4864

اگروتكنولوژي

اگروتكنولوژي *فيزيولوژي گياهان زراعي

روزانه

کشاورزی

4892

اگروتكنولوژي

اگروتكنولوژي *اكولوژي گياهان زراعي

روزانه

کشاورزی

4915

اگروتكنولوژي

اگروتكنولوژي *فيزيولوژي گياهان زراعي

نوبت دوم

کشاورزی

4926

اگروتكنولوژي

اگروتكنولوژي *اكولوژي گياهان زراعي

نوبت دوم

کشاورزی

4942

اگروتكنولوژي -علوم علف هاي هرز

اگروتكنولوژي *علوم علف هاي هرز

روزانه

کشاورزی

4946

اگروتكنولوژي -علوم علف هاي هرز

اگروتكنولوژي *علوم علف هاي هرز

نوبت دوم

کشاورزی

4950

بيوتكنولوژي كشاورزي

بيوتكنولوژي كشاورزي *-

روزانه

کشاورزی

4967

بيوتكنولوژي كشاورزي

بيوتكنولوژي كشاورزي *-

نوبت دوم

کشاورزی

4982

ترويج واموزش كشاورزي پايدار

ترويج واموزش كشاورزي پايدار*ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي

روزانه

کشاورزی

4990

ترويج واموزش كشاورزي پايدار

ترويج واموزش كشاورزي پايدار*ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي

نوبت دوم

کشاورزی

4992

توسعه كشاورزي

توسعه كشاورزي *-

روزانه

کشاورزی

4997

توسعه كشاورزي

توسعه كشاورزي *-

نوبت دوم

کشاورزی

5001

حشره شناسي كشاورزي

حشره شناسي كشاورزي *-

روزانه

کشاورزی

5015

حشره شناسي كشاورزي

حشره شناسي كشاورزي *-

نوبت دوم

کشاورزی

5022

بيماري شناسي گياهي

بيماري شناسي گياهي *-

روزانه

کشاورزی

5037

بيماري شناسي گياهي

بيماري شناسي گياهي *-

نوبت دوم

کشاورزی

5161

معماري

معماري *-

روزانه

هنر و معماری

5184

شهرسازي

شهرسازي *-

روزانه

هنر و معماری

5189

شهرسازي

شهرسازي *-

نوبت دوم

هنر و معماری

5192

پژوهش هنر

طراحي صنعتي *-

بورس اعزام خارج

هنر و معماری

2234

باستان شناسي

باستان شناسي *باستان شناسي ملكولي

بورس اعزام خارج

هنر و معماری

2239

باستان شناسي

باستان شناسي *دوران تاريخي

روزانه

هنر و معماری

5302

باكتري شناسي

باكتري شناسي *-

روزانه

پیرادامپزشکی

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند