اطلاعيه شماره 2- اعلام تاریخ جدید برگزاری مصاحبه دکتری 1398 جهت حضور داوطلبین غایب

 
کد خبر: 19157    1398/04/11

به اطلاع داوطلبان (صرفا در رشته‌های ذیل) آزمون نيمه‌متمركز دكتري «Ph.D. » سال 1398 که موفق به حضور در جلسه مصاحبه نشده‌اند (غایب بوده‌اند) یا زمان مصاحبه آن‌ها با ساير دانشگاه‌ها همپوشاني داشته است، می‌رساند، روز شنبه مورخ 1398/4/15 ساعت 8 صبح می‌توانند، در دانشکده مربوطه جهت شرکت در مصاحبه حضور یابند.

 

نکات مهم:
    ضروری است، کلیه داوطلبان مزبور حداکثر تا ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 1398/04/13 نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند.

    جهت اطلاع از سایر موارد مربوط به مرحله مصاحبه آزمون نيمه‌متمركز دكتري «Ph.D. » سال 1398 به اطلاعیه شماره یک دانشگاه بوعلی سینا مراجعه نمایید.

 

کد رشته محل

نام رشته

گرايش

دانشكده

دوره

1173

زبان وادبيات عرب                                                                

-                                                                              

علوم انسانی

روزانه             

1195

زبان وادبيات عرب                                                               

-                                                                               

علوم انسانی

نوبت دوم           

1260

علوم اقتصادي                                                                   

اقتصادمالي                                                                      

علوم اقتصادی و اجتماعی

روزانه             

1303

علوم اقتصادي                                                                   

اقتصادمالي                                                                     

علوم اقتصادی و اجتماعی

نوبت دوم            

1372

فيزيولوژي ورزشي                                                                

-                                                                              

علوم ورزشی

روزانه             

1390

فيزيولوژي ورزشي                                                                 

-                                                                              

علوم ورزشی

نوبت دوم           

1409

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي

-                                                                               

علوم ورزشی

روزانه             

1435

بيومكانيك ورزشي                        

-                                                                               

علوم ورزشی

روزانه             

1438

بيومكانيك ورزشي                                                                

-                                                                              

علوم ورزشی

نوبت دوم           

1471

   تاريخ انقلاب اسلامي

-                                                                              

علوم انسانی

روزانه             

1483

 تاريخ انقلاب اسلامي                          

-                                                                              

علوم انسانی

نوبت دوم           

1505

جامعه شناسي

جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران                                                

علوم اقتصادی و اجتماعی

روزانه             

1670

فلسفه هنر

-                                                                               

هنر و معماری

روزانه             

1682

فلسفه هنر 

-                                                                              

هنر و معماری

نوبت دوم           

1719

برنامه ريزي درسي 

-                                                                              

علوم انسانی

روزانه             

1732

برنامه ريزي درسي

-                                                                              

علوم انسانی

نوبت دوم           

1748

مديريت اموزشي

-                                                                               

علوم انسانی

روزانه             

1770

روان شناسي تربيتي

-                                                                              

علوم اقتصادی و اجتماعی

روزانه             

1842

روان شناسي   

-                                                                              

علوم اقتصادی و اجتماعی

روزانه             

1960

حقوق خصوصي             

-                                                                              

علوم انسانی

روزانه             

2227

حسابداري                                                                        

-                                                                              

علوم اقتصادی و اجتماعی

روزانه             

2238

حسابداري                                                                       

-                                                                               

علوم اقتصادی و اجتماعی

نوبت دوم           

2257

باستان شناسي

پيش ازتاريخ                                                                     

هنر و معماری

روزانه             

2267

باستان شناسي 

دوران اسلامي                                                                   

هنر و معماری

روزانه              

2276

باستان شناسي 

دوران اسلامي                                                                   

هنر و معماری

نوبت دوم           

2343

علوم زمين   

زمين شناسي مهندسي                                                              

علوم پایه

روزانه             

2351

علوم زمين       

پترولوژي                                                                        

علوم پایه

روزانه             

2359

علوم زمين

پترولوژي                                                                        

علوم پایه

نوبت دوم           

2367

علوم زمين

زمين شناسي اقتصادي                                                             

علوم پایه

روزانه             

2375

علوم زمين        

زمين شناسي اقتصادي                                                             

علوم پایه

نوبت دوم           

2385

شيمي 

شيمي فيزيك                                                                     

شیمی

روزانه             

2440

شيمي

شيمي الي                                                                        

شیمی

روزانه             

2480

شيمي                                                                           

شيمي الي                                                                       

شیمی

نوبت دوم           

2514

شيمي                                                                           

شيمي تجزيه                                                                     

شیمی

روزانه             

2552

شيمي                                                                            

شيمي تجزيه                                                                     

شیمی

نوبت دوم           

2581

شيمي                                                                           

شيمي معدني                                                                      

شیمی

روزانه             

2612

شيمي                                                                           

شيمي معدني                                                                     

شیمی

نوبت دوم            

2628

شيمي كاربردي

-                                                                              

شیمی

روزانه             

2637

شيمي كاربردي                           

-                                                                              

شیمی

نوبت دوم           

2660

زيست شناسي گياهي -فيزيولوژي

-                                                                               

علوم پایه

روزانه             

2679

زيست شناسي گياهي -سيستماتيك 

-                                                                              

علوم پایه

روزانه             

2686

زيست شناسي گياهي -سلولي وتكويني 

-                                                                              

علوم پایه

روزانه             

4211

مهندسي كامپيوتر نرم افزار    

فنی و مهندسی

روزانه             

4254

مهندسي كامپيوتر  

هوش مصنوعي ورباتيكز                                                            

فنی و مهندسی

روزانه             

4480

مهندسي مكانيك بيوسيستم 

طراحي ماشين هاي كشاورزي                                                         

کشاورزی

روزانه             

4496

مهندسي مكانيك بيوسيستم 

فناوري پس ازبرداشت                                                             

کشاورزی

روزانه             

4503

مهندسي مكانيك بيوسيستم

طراحي ماشين هاي كشاورزي                                                        

کشاورزی

نوبت دوم           

4513

مهندسي مكانيك بيوسيستم                     

فناوري پس ازبرداشت                                                             

کشاورزی

نوبت دوم           

4523

علوم ومهندسي باغباني 

فيزيولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني                                     

کشاورزی

روزانه             

4671

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك 

شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه                                                 

کشاورزی

روزانه              

4684

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك                                              

بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك                                                       

کشاورزی

روزانه             

4690

مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك                                               

شيمي حاصل خيزي خاك وتغذيه گياه                                                 

کشاورزی

نوبت دوم           

4711

مديريت منابع خاك                                                               

منابع خاك وارزيابي اراضي                                                       

کشاورزی

روزانه             

4721

مديريت منابع خاك                                                               

منابع خاك وارزيابي اراضي                                                        

کشاورزی

نوبت دوم           

4730

علوم دامي                                                                      

تغذيه دام                                                                      

کشاورزی

روزانه             

4747

علوم دامي                                                                       

ژنتيك واصلاح دام وطيور                                                         

کشاورزی

روزانه             

4762

علوم دامي                                                                       

تغذيه طيور                                                                     

کشاورزی

روزانه             

4781

علوم دامي                                                                      

تغذيه دام                                                                       

کشاورزی

نوبت دوم           

4789

علوم دامي                                                                      

ژنتيك واصلاح دام وطيور                                                         

کشاورزی

نوبت دوم           

4798

علوم دامي                                                                      

تغذيه طيور                                                                     

کشاورزی

نوبت دوم           

4818

علوم ومهندسي اب                                                                 

ابياري وزهكشي                                                                  

کشاورزی

روزانه             

4847

علوم ومهندسي اب                                                                

سازه هاي ابي                                                                    

کشاورزی

روزانه             

4858

علوم ومهندسي اب                                                                

سازه هاي ابي                                                                   

کشاورزی

نوبت دوم           

4871

علوم ومهندسي اب 

منابع اب                                                                       

کشاورزی

روزانه             

4882

علوم ومهندسي اب 

هواشناسي كشاورزي                                                               

کشاورزی

روزانه             

4887

ژنتيك وبه نژادي گياهي  

-                                                                               

کشاورزی

روزانه             

4906

ژنتيك وبه نژادي گياهي 

-                                                                               

کشاورزی

نوبت دوم           

4922

اگروتكنولوژي 

فيزيولوژي گياهان زراعي                                                         

کشاورزی

روزانه             

4951

اگروتكنولوژي   

اكولوژي گياهان زراعي                                                           

کشاورزی

روزانه             

4974

اگروتكنولوژي     

فيزيولوژي گياهان زراعي                                                         

کشاورزی

نوبت دوم           

5012

اگروتكنولوژي 

علوم علف هاي هرز                                                                

کشاورزی

روزانه             

5016

اگروتكنولوژي                                                                   

علوم علف هاي هرز                                                               

کشاورزی

نوبت دوم           

5020

بيوتكنولوژي كشاورزي

-                                                                              

کشاورزی

روزانه             

5056

ترويج واموزش كشاورزي پايدار 

ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي                                               

کشاورزی

روزانه             

5065

ترويج واموزش كشاورزي پايدار                                                    

ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي                                                

کشاورزی

نوبت دوم           

5069

توسعه كشاورزي  

-                                                                              

کشاورزی

روزانه             

5074

توسعه كشاورزي  

-                                                                              

کشاورزی

نوبت دوم           

5081

حشره شناسي كشاورزي                                            

-                                                                              

کشاورزی

روزانه             

5093

حشره شناسي كشاورزي 

-                                                                               

کشاورزی

نوبت دوم           

5101

بيماري شناسي گياهي 

-                                                                               

کشاورزی

روزانه             

5117

بيماري شناسي گياهي 

-                                                                              

کشاورزی

نوبت دوم           

5247

معماري 

-                                                                              

هنر و معماری

روزانه             

5260

معماري 

-                                                                              

هنر و معماری

نوبت دوم           

5271

شهرسازي  

-                                                                               

هنر و معماری

روزانه             

5280

شهرسازي 

-                                                                              

هنر و معماری

نوبت دوم           

5374

باكتري‌شناسي    

-                                                                              

پیرادامپزشکی

روزانه             

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند