راه های ارتباطی با مدیر و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 1. ۱

 

سازمان مرکزی

 

دکتر علی عزیزی

مدیر محترم تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۷۰۲۰

azizi@basu.ac.ir

 

 1. ​​​​​​​​​​​​​​2

محمد نعمتی

کارشناس  و  مسئول  دفتر تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۱۵۷۰

t-takmili@basu.ac.ir

 

راه های ارتباطی با مدیران و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

ردیف

دانشکده ها

نام و نام خانوادگی

پست

شماره تماس

۰۸۱

ایمیل

 1. ۱

پیرادامپزشکی

دکتر رضا نبوی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۳۸۰۴

Reza.nabavi@basu.ac.ir

 1. ۲

فهیمه مرادی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۳۸۳۵

 

 1. ۳

شیمی

دکتر رضا آزادبخت

معاون تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۰۰۰

r.azadbakht@basu.ac.ir

 1. ۴

حمید سلطانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۰۰۰

 

 1. ۵

علوم اقتصادی و اجتماعی

دکتر محمد مبارکی

معاون تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۱۸۴۳

m.mobaraki@basu.ac.ir

 1. ۶

محسن ملکی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۱۸۴۱

 

 1. ۷

علوم انسانی

‌ دکتر رضا طاهر خانی

معاون تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۲۷۳۳

h.zokhtareh@basu.ac.ir

 1. ۸

محمدرضا گلمحمدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکتری)

۳۱۴۰۲۷۴۴

 

 1. ۹

معصومه ساکی

کارشناس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد)

۳۱۴۰۰۰۰

 

 1. ۱۰

اکرم اسدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد)

۳۱۴۰۰۰۰

 

 1. ۱۱

مرضیه مولایی

کارشناس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد)

۳۱۴۰۰۰۰

 

 1. ۱۲

علوم پایه

‌ دکتر رحیم محمودوند

معاون تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۳۰۴۳

r.mahmoudvand@basu.ac.ir

 1. ۱۳

فاطمه معمری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۳۰۴۳

f.moameri@basu.ac.ir

 1. ۱۴

طاهره حسن تهرانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۳۰۴۳

داخلی ۲۰۵

 1. ۱۵

علوم ورزشی

دکتر حسام پارسا

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۰۰۰

m.majidiparast@basu.ac.ir

 1. ۱۶

سعید نوروزی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۰۰۰

 

 1. ۱۷

فنی و مهندسی

دکتر  حسن علم خواه

معاون تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۲۰۶۷

h.elmkhah@basu.ac.ir

 1. ۱۸

محمود شکوهی زاده

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۲۰۶۹

 

 1. ۱۹

لیلا زنگنه

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۲۰۶۹

 

 1. ۲۰

کشاورزی

دکتر مهرداد پویا

معاون تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۳۶۲۱

m.pouya@basu.ac.ir

 1. ۲۱

امیر حسین شریفی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۳۶۲۲

 

 1. ۲۲

محدثه بیات

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۳۶۲۲

 

 1. ۲۳

هنر و معماری

دکتر مهرداد کریمی‌ مشاور

معاون تحصیلات تکمیلی

۳۴۲۲۱۳۵۸

mkmoshaver@basu.ac.ir

 1. ۲۴

شایسته نور محمدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۴۰۵۳۴۶