شماره تماس مستقیم:38380577-81

شماره تماس داخلی:420

نشانی:همدان خیابان شهید فهمیده دانشگاه بوعلی سینا سازمان مرکزی دانشگاه دفتر تحصیلات تکمیلی