تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

 

راه های ارتباطی با مدیر و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 1. 1

 

سازمان مرکزی

 

دکتر علی عزیزی

مدیر محترم تحصیلات تکمیلی

۳1407020

azizi@basu.ac.ir

 1. 2

 

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

۳1401553

Takmili1400@basu.ac.ir

 1. 3

حمید اکبری

کارشناس  و  مسئول  دفتر تحصیلات تکمیلی

۳1401570

t-takmili@basu.ac.ir

 

راه های ارتباطی با مدیران و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

ردیف

دانشکده ها

نام و نام خانوادگی

پست

شماره تماس

081

ایمیل

 1. 1

پیرادامپزشکی

دکتر رضا نبوی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

31403804

Reza.nabavi@basu.ac.ir

 1. 2

فهیمه مرادی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31403835

 

 1. 3

شیمی

دکتر رضا آزادبخت

معاون تحصیلات تکمیلی

3140000

r.azadbakht@basu.ac.ir

 1. 4

حمید سلطانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3140000

 

 1. 5

علوم اقتصادی و اجتماعی

دکتر محمد مبارکی

معاون تحصیلات تکمیلی

31401843

m.mobaraki@basu.ac.ir

 1. 6

محسن ملکی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31401841

 

 1. 7

علوم انسانی

دکتر رضا طاهر خانی

معاون تحصیلات تکمیلی

31402733

h.zokhtareh@basu.ac.ir

 1. 8

محمدرضا گلمحمدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکتری)

31402744

 

 1. 9

معصومه ساکی

کارشناس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد)

3140000

 

 1. 10

اکرم اسدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد)

3140000

 

 1. 11

مرضیه مولایی

کارشناس تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد)

3140000

 

 1. 12

علوم پایه

دکتر رحیم محمودوند

معاون تحصیلات تکمیلی

31403043

r.mahmoudvand@basu.ac.ir

 1. 13

فاطمه معمری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31403043

f.moameri@basu.ac.ir

 1. 14

طاهره حسن تهرانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31403043

داخلی 205

 1. 15

علوم ورزشی

دکتر حسام پارسا

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3140000

m.majidiparast@basu.ac.ir

 1. 16

سعید نوروزی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

3140000

 

 1. 17

فنی و مهندسی

دکتر  حسن علم خواه

معاون تحصیلات تکمیلی

31402067

h.elmkhah@basu.ac.ir

 1. 18

محمود شکوهی زاده

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31402069

 

 1. 19

لیلا زنگنه

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31402069

 

 1. 20

کشاورزی

دکتر مهرداد پویا

معاون تحصیلات تکمیلی

31403621

m.pouya@basu.ac.ir

 1. 21

امیر حسین شریفی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31403622

 

 1. 22

محدثه بیات

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31403622

 

 1. 23

هنر و معماری

دکتر مهرداد کریمی‌ مشاور

معاون تحصیلات تکمیلی

34221358

mkmoshaver@basu.ac.ir

 1. 24

شایسته نور محمدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

31405346