شماره تماس مستقیم1: 38380577-081

شماره تماس مستقیم2: 38380945-081

شماره تماس داخلی1: 420

شماره تماس داخلی2: 421

شماره نمابر: 38380577-081