مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

دکتر حسن علم خواه
معاون تحصیلات تکمیلی-دانشکده مهندسی

​​​​​​​رشته تحصیلی: مهندسی مواد
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: h.elmkhah@basu.ac.ir

صفحه ضخصی
دکتر مهرداد پویا
معاون تحصیلات تکمیلی-دانشکده کشاورزی

رشته تحصیلی:ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستائي-توسعه كشاورزي​​​​​​​

مرتبه علمی:استادیار

رایانامه: m.pouya@basu.ac.ir

صفحه ضخصی
دکتر رضا آزادبخت
معاون تحصیلات تکمیلی-دانشکده شیمی

رشته تحصیلی:شیمی معدنی

مرتبه علمی:دانشیار

رایانامه: r.azadbakht@basu.ac.ir

صفحه ضخصی
دکتر رضا طاهرخانی
معاون تحصیلات تکمیلی-دانشکده علوم انسانی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: r.taherkhani@basu.ac.ir

صفحه ضخصی
دکتر مجید حیدری دلگرم
معاون تحصیلات تکمیلی-دانشکده هنر و معماری

رشته تحصیلی: معماری

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: heydaridelgarm@basu.ac.ir

صفحه ضخصی
دکتر عباسعلی ساری
معاون تحصیلات تکمیلی-دانشکده پیرادامپزشکی

رشته تحصیلی:بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي​​​​​​​

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: sari@basu.ac.ir

صفحه ضخصی
دکتر رحیم محمودوند
معاون تحصیلات تکمیلی-دانشکده عاوم پایه

رشته تحصیلی: آمار

مرتبه علمی:دانشیار

رایانامه: r.mahmoudvand@basu.ac.ir

صفحه ضخصی
دکتر محمد مبارکی
معاون تحصیلات تکمیلی-دانشکده علوم اقتصادی

رشته تحصیلی:علوم اجتماعي-جامعه شناسي​​​​​​​

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه:mobaraki@basu.ac.ir

صفحه ضخصی
دکتر حسام پارسا
معاون تحصیلات تکمیلی-دانشکده علوم ورزشی

رشته تحصیلی: تربيت بدني و علوم ورزشي-فيزيولوژي ورزشي​​​​​​​

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: h.parsa@basu.ac.ir

صفحه ضخصی
دکتر آریو امامی فر
معاون تحصیلات تکمیلی-دانشکده صنایع غذایی بهار

رشته تحصیلی:علوم و صنايع غذايي​​​​​​​

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: a.emamifar@basu.ac.ir

صفحه ضخصی