نشانی: همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه اول، دفتر تحصیلات تکمیلی - کد پستی: 65178-38695