مدیریت تحصیلات تکمیلی


دکتر عبدالمجید محمدزاده
- مدیریت تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : mohmmadzadeh@basu.ac.ir

تلفن : 38380577-081


داخلی : 420

- معاون تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : استادیار

ایمیل :

تلفن : 38380577-081


داخلی : 420

مدیریت تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها


دکتر رحیم محمودوند
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم پایه -
تحصیلات : دکتری آمار

ایمیل : r.mahmoudvand@basu.ac.ir

تلفن : 38380612-081


داخلی : 166
دکتر عباس افلاطونی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی -
تحصیلات : دکتری حسابداری

ایمیل : a.aflatooni@basu.ac.ir

تلفن : 38303208-081


داخلی :
دکتر سیدسعید موسوی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده کشاورزی -
تحصیلات : دکتری زراعت و اصلاح نباتات

ایمیل : s.moosavi@basu.ac.ir

تلفن : 3 - 34425400-081


داخلی : 322
دکتر معصومه‌ مجیدی‌ پرست‌
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم ورزشی -
تحصیلات : دکتری مدیریت ورزشی

ایمیل : m.majidiparast@basu.ac.ir

تلفن : 38380643-081


داخلی :
دکتر رضا آزاد بخت
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده شیمی -
تحصیلات : دکتری شیمی معدنی

ایمیل : r.azadbakht@basu.ac.ir

تلفن : 38282807-081


داخلی :
دکتر حسن زختاره
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم انسانی -
تحصیلات : دکتری زبان و ادبیات فرانسه

ایمیل : h.zokhtareh@basu.ac.ir

تلفن : 38303223-081


داخلی :
دکتر مهرداد کریمی‌مشاور
- معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی - دانشکده هنر و معماری -
تحصیلات : دکتری معماری

ایمیل : mkmoshaver@basu.ac.ir

تلفن : 34210772-081


داخلی :
دکتر محسن بابائی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده مهندسی -
تحصیلات : دکتری مهندسی عمران

ایمیل : m.babaei@basu.ac.ir

تلفن : 38303235-081


داخلی :
دکتر عباسعلی ساری
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دانشکده پیرادامپزشکی -
تحصیلات : دکتری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

ایمیل : sari@basu.ac.ir

تلفن : 34227350-081


داخلی :