مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه


دکتر علی عزیزی
- مدیر تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : دانشیار علوم باغبانی

ایمیل : azizi@basu.ac.ir

تلفن : 31407020-081


داخلی : 7020

مدیریت تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها


دکتر رحیم محمودوند
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم پایه -
تحصیلات : دکتری آمار

ایمیل : r.mahmoudvand@basu.ac.ir

تلفن : 31403041-081 و 31403042-081


داخلی : 3041- 3042
دکتر محمد مبارکی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی -
تحصیلات : دکتری علوم اجتماعی

ایمیل : m.mobaraki@basu.ac.ir

تلفن : 31401843-081


داخلی : 1843
دکتر مهرداد پویا
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده کشاورزی -
تحصیلات : دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

ایمیل : m.pouya@basu.ac.ir

تلفن : 31403623-081


داخلی : 3623
دکتر حسام پارسا
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم ورزشی -
تحصیلات : دکتری مدیریت ورزشی

ایمیل : h.parsa@basu.ac.ir

تلفن : 31402875-081 و 31402876-081


داخلی : 2875
دکتر رضا آزاد بخت
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده شیمی -
تحصیلات : دکتری شیمی معدنی

ایمیل : r.azadbakht@basu.ac.ir

تلفن : 31400000


داخلی : 31400000
دکتر رضا طاهرخانی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم انسانی -
تحصیلات : دکتری زبان آموزش انگلیسی

ایمیل : r.taherkhani@basu.ac.ir

تلفن : 31402733-081


داخلی : 2733
دکتر مهرداد کریمی‌مشاور
- معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی - دانشکده هنر و معماری -
تحصیلات : دکتری معماری

ایمیل : mkmoshaver@basu.ac.ir

تلفن : 31400000-081


داخلی : 31400000-081
دکتر حسن علم خواه
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده مهندسی -
تحصیلات : دکتری مهندسی عمران

ایمیل : h.elmkhah@basu.ac.ir

تلفن : 31402062-081


داخلی : 2062
دکتر رضا نبوی
- معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی- دانشکده پیرادامپزشکی -
تحصیلات : دکتری پاتوبیولوژی

ایمیل : Reza.nabavi@basu.ac.ir

تلفن : 31403860-081 و 31403862-081


داخلی : 3860 و 3862
دکتر آریو امامی فر
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دانشکده اقماری صنایع غذایی بهار -
تحصیلات : دکتری صنایع غذایی

ایمیل : a.emamifar@basu.ac.ir

تلفن : 34510654-081


داخلی :