مدیریت تحصیلات تکمیلی


علی سلمانی
- مدیریت تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : salmani@basu.ac.ir

تلفن : 38380577-081


داخلی : 420

- معاون تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : استادیار

ایمیل :

تلفن : 38380577-081


داخلی : 420

مدیریت تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها


دکتر رحیم محمودوند
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم پایه -
تحصیلات : دکتری آمار

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر یداله هنری‌لطیف‌پور
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی -
تحصیلات : دکتری علوم سیاسی

ایمیل : honari@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر حامد نوذری
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده کشاورزی -
تحصیلات : دکتری مهندسی منابع آب

ایمیل : h.nozari@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر معصومه‌ مجیدی‌ پرست‌
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم ورزشی -
تحصیلات : دکتری مدیریت ورزشی

ایمیل : mmajidiparast@yahoo.com

تلفن :


داخلی :
دکتر رضا آزاد بخت
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده شیمی -
تحصیلات : دکتری شیمی معدنی

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر میترا رئیسی‌ دهکردی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم انسانی -
تحصیلات : دکتری زبان و ادبیات فرانسه

ایمیل : m.raissi@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر مهرداد کریمی‌مشاور
- معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی - دانشکده هنر و معماری -
تحصیلات : دکتری معماری

ایمیل : mkmoshaver@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر محسن بابائی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده مهندسی -
تحصیلات : دکتری مهندسی عمران

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر محمدرضا پژوهی الموتی
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دانشکده پیرادامپزشکی -
تحصیلات : دکتری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

ایمیل :

تلفن :


داخلی :