مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه


دکتر علی عزیزی
- مدیر تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : دانشیار علوم باغبانی

ایمیل : azizi@basu.ac.ir

تلفن : 38380577-081


داخلی : 420

مدیریت تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها


دکتر رحیم محمودوند
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم پایه -
تحصیلات : دکتری آمار

ایمیل : r.mahmoudvand@basu.ac.ir

تلفن : 38380612-081


داخلی : 166
دکتر عباس افلاطونی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی -
تحصیلات : دکتری حسابداری

ایمیل : a.aflatooni@basu.ac.ir

تلفن : 38303208-081


داخلی :
دکتر سیدسعید موسوی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده کشاورزی -
تحصیلات : دکتری زراعت و اصلاح نباتات

ایمیل : s.moosavi@basu.ac.ir

تلفن : 3 - 34425400-081


داخلی : 322
دکتر حسام پارسا
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم ورزشی -
تحصیلات : دکتری مدیریت ورزشی

ایمیل : h.parsa@basu.ac.ir

تلفن : 38303243-081


داخلی :
دکتر رضا آزاد بخت
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده شیمی -
تحصیلات : دکتری شیمی معدنی

ایمیل : r.azadbakht@basu.ac.ir

تلفن : 38282807-081


داخلی :
دکتر رضا طاهرخانی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم انسانی -
تحصیلات : دکتری زبان آموزش انگلیسی

ایمیل : r.taherkhani@basu.ac.ir

تلفن : 38303223-081


داخلی :
دکتر مهرداد کریمی‌مشاور
- معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی - دانشکده هنر و معماری -
تحصیلات : دکتری معماری

ایمیل : mkmoshaver@basu.ac.ir

تلفن : 34210772-081


داخلی :
دکتر محسن بابائی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده مهندسی -
تحصیلات : دکتری مهندسی عمران

ایمیل : m.babaei@basu.ac.ir

تلفن : 38303235-081


داخلی :
دکتر عباسعلی ساری
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دانشکده پیرادامپزشکی -
تحصیلات : دکتری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

ایمیل : sari@basu.ac.ir

تلفن : 34227350-081


داخلی :
دکتر آریو امامی فر
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دانشکده اقماری صنایع غذایی بهار -
تحصیلات : دکتری صنایع غذایی

ایمیل : a.emamifar@basu.ac.ir

تلفن : 34510654-081


داخلی :