مدیریت تحصیلات تکمیلی


علی سلمانی
- مدیریت تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : salmani@basu.ac.ir

تلفن : 38380577-081


داخلی : 420
هدایت باقری
- معاون تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : استادیار

ایمیل : bagheri.hedayat@gmail.com

تلفن : 38380577-081


داخلی : 420

مدیریت تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها


دکتر سعید خدابخش‌
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم پایه -
تحصیلات : دکتری رسوب شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی

ایمیل : skhodabakhsh@yahoo.com

تلفن :


داخلی :
دکتر یداله هنری‌لطیف‌پور
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی -
تحصیلات : دکتری علوم سیاسی

ایمیل : honari@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر حامد نوذری
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده کشاورزی -
تحصیلات : دکتری مهندسی منابع آب

ایمیل : h.nozari@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر معصومه‌ مجیدی‌ پرست‌
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم ورزشی -
تحصیلات : دکتری مدیریت ورزشی

ایمیل : mmajidiparast@yahoo.com

تلفن :


داخلی :
دکتر صادق خزل‌پور
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده شیمی -
تحصیلات : دکتری شیمی تجزیه

ایمیل : S.khazalpour@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر میترا رئیسی‌دهکردی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده علوم انسانی -
تحصیلات : دکتری زبان و ادبیات فرانسه

ایمیل : m.raissi@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر مهرداد کریمی‌مشاور
- معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی - دانشکده هنر و معماری -
تحصیلات : دکتری معماری

ایمیل : mkmoshaver@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر یوسف مظاهری‌رودبالی
- معاون تحصیلات تکمیلی - دانشکده مهندسی -
تحصیلات : دکتری مهندسی مواد

ایمیل : y.mazaheri@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر مرتضی یاوری
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دانشکده پیرادامپزشکی -
تحصیلات : دکتری تخصصی مامائی و بیماری های تولید مثل دام

ایمیل : morteza.yavari@gmail.com

تلفن :


داخلی :