اطلاعیه تمدید دفاع سال 1401

اطلاعیه تمدید دفاع سال 1401


اطلاعیه تمدید دفاع از پایان نامه ها و رساله ها

به اطلاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند که دفاع از پایان نامه ها و رساله ها در

نیمسال اول 1401

تا تاریخ 20/12/1401 تمدید گردید.

لازم به یادآوری است که این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود.